آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

امیرسامان سبزعلیانی

مسابقه: انشا نماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیرسامان سبزعلیانی

مسابقه: انشا نماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

سید سعید حسینی

مسابقه: اذان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

مهدي ميرمهدي راويزي

1384/02/30